207) Yan-Jie Wang, Jun Ke, Ya-Wen Zhang, and Yunhui Huang*"Microwave-Assisted Rapid Synthesis of Mesoporous Nanostructured ZnCo2O4 Anode Material for High-Performance Lithium-Ion Batteries".
J. Mater. Chem. A., 2015, 3, 24303-24308

206)  Chenchen Hu, Henghui Xu, Xiaoxiao Liu, Feng Zou, Long Qie, Yunhui Huang & Xianluo Hu* "VO2/TiO2 Nanosponges as Binder-Free Electrodes for High-Performance Supercapacitors".
Scientific Report., 2015; 5: 16012

205)  Chaoji Chen, Xianluo Hu*, Bao Zhang, Ling Miao and Yunhui Huang*"Architectural design and phase engineering of N/B-codoped TiO2(B)/anatase nanotube assemblies for high-rate and long-life lithium storage".
J. Mater. Chem. A. 2015, 3, 22591-22598

204)  Yingke Zhou*, Xiao Xu, Bin Shan, Yanwei Wen, Tingting Jiang, Jiming Lu, Shaowei Zhang, David P. Wilkinson, Jiujun Zhang*, Yunhui Huang*"Tuning and understanding the supercapacitance of heteroatom-doped graphene".
Energy Storage Mater., 2015, 1, 103-111

203)  Liang Huang, Jingwei Xiang, Wei Zhang, Chaoji Chen, Henghui Xu, Yunhui Huang*"3D interconnected porous NiMoO4 nanoplate arrays on Ni foam as high-performance binder-free electrode for supercapacitors".
J. Mater. Chem. A., 2015, 3, 22081-22087

202)  Fushao Li, Long Jiang, Rui Zeng, Tao Wei, Fan Wang, Yingxian Xu, Yunhui Huang*"Evaluation of Ca3(Co,M)2O6 (M = Co, Fe, Mn, Ni) as new cathode materials for solid-oxide fuel cells".
Prog. Nat. Sci.-Mater., 2015, accepted.

201)  Nina Erini, Paul Krause, Manuel Gliech, Ruizhi Yang, Yunhui Huang, Peter Strasser*"Comparative assessment of synthetic strategies toward active Pt-Rh-Sn electrocatalysts for efficient ethanol electro-oxidation".
J. Power Sources, 2015, 294: 299-304.

200)  Xu Xiao, Chuanfang (John) Zhang, Shizhe Lin, Liang Huang, Zhimi Hu, Yongliang Cheng, Tianqi Li, Wenming Qiao, Donghui Long, Yunhui Huang, Liqiang Mai, Yury Gogotsi and Jun Zhou*"Intercalation of Cations into Partially Reduced Molybdenum Oxide for High-Rate Pseudocapacitors".
Energy Storage Mater., 2015, 1: 1–8.

199)  Qingjie Fan, Wuxing Zhang*, Jian Duan, Kunlei Hong, Lihong Xue, Yunhui Huang*"Effects of binders on electrochemical performance of nitrogen-doped carbon nanotube anode in sodium-ion battery".
Electrochim. Acta, 2015, 174: 970-977.

198)  Yan-Jie Wang, Hao Dong, Guang-Ming Lyu, Huai-Yuan Zhang, Jun Ke, Li-Qun Kang, Jia-Li Teng, Ling-Dong Sun,* Rui Si, Jing Zhang, Yan-Jun Liu,* Ya-Wen Zhang, Yun-Hui Huang* and Chun-Hua Yan,*"Engineering Defect State and Reducibility of Ceria Based Nanoparticles for Improved Anti-oxidation Performance".
Nanoscale, 2015, 7(33): 13981-13990.

197)  Jian Duan†, Wei Zhang†, Chao Wu, Qingjie Fan, Wuxing Zhang*, Xianluo Hu, Yunhui Huang*"Self-wrapped Sb/C nanocomposite as anode material for high-performance sodium-ion batteries".
Nano Energy, 2015, 16: 479-487.

196)   Long Qie, Weimin Chen, Xiaoqin Xiong, Chenchen Hu, Feng Zou, Pei Hu and Yunhui Huang*" Sulfur-Doped Carbon with Enlarged Interlayer Distance as a High-Performance Anode Material for Sodium-Ion Batteries".
Adv. Sci., 2015, 1500195.

195)   Fushao Li, Long Jiang, Rui Zeng , Tao Wei, Fan Wang, Yingxian Xu, Yunhui Huang*" One-pot synthesized hetero-structured Ca3Co2O6/La0.6Ca0.4CoO3 dual-phase composite cathode materials for solid-oxide fuel cells".
International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40(37): 12750-12760.

194)   Duo Wang, Yue Shen*, Kun-lei Hong, Qiu-an Huang and Yun-hui Huang*" A High Capacity Li-Ion/ Li-Oxygen Hybrid Cathode".
J. Mater. Chem. A., 2015, 3,13628

193)   Yongming Sun, Ryan B. Sills, Xianluo Hu,* Zhi Wei Seh, Xu Xiao, Henghui Xu, Wei Luo, Huanyu Jin, Ying Xin, Tianqi Li, Zhaoliang Zhang, Jun Zhou, Wei Cai,§ Yunhui Huang,* and Yi Cui " A Bamboo-Inspired Nanostructure Design for Flexible, Foldable, and Twistable Energy Storage Devices".
Nano Lett.2015, 15(6): 3899–3906.

192)   Yanrong Li, Lixia Yuan,* Zhen Li, Yizi Qi, Chao Wu, Jing Liu and Yunhui Huang* " Improving the electrochemical performance of a lithium–sulfur battery with a conductive polymer-coated sulfur cathode ".
RSC Adv., 2015, 5, 44160-44164.

191)   Wei Zhang, Yangtao Liu, Chaoji Chen, Zhen Li, Yunhui Huang, and Xianluo Hu* " Flexible and Binder-Free Electrodes of Sb/rGO and Na3V2(PO4)3/rGO Nanocomposites for Sodium-Ion Batteries ".
Small, 2015, Early View.

190)  Haihua Zhao, Hong Zeng, Ying Wu, Shengen Zhang, Bo Li and Yunhui Huang " Facile scalable synthesis and superior lithium storage performance of MoS2-graphite nanocomposites ".
J. Mater. Chem. A2015, 3(19)1046610470.

189)   Zhen Li, Yimeng Huang; Lixia Yuan*, Zhangxiang Hao, Yunhui Huang* " Status and prospects in sulfur-carbon composites as cathode materials for rechargeable lithium-sulfur batteries ".
Carbon, 2015, 92: 41–63.

188)   Chaoji Chen, Yanwei Wen, Xianluo Hu,* Xiulei Ji, Mengyu Yan, Liqiang Mai, Pei Hu, Bin Shan & Yunhui Huang* " Na+ intercalation pseudocapacitance in graphene coupled titanium oxide enabling ultra-fast sodium storage and long-term cycling ".
Nat. Commun., 2015, 6, 6929.

187)   Nina Erini, Stefan Rudi, Vera Beermann, Paul Krause, Ruizhi Yang, Yunhui Huang and Peter Strasser* " Exceptional Activity of a Pt–Rh–Ni Ternary Nanostructured Catalyst for the Electrochemical Oxidation of Ethanol ".
ChemElectroChem, 2015, Early View.

186)   Ming Li, Lu-Lu Zhang,* Xue-Lin Yang,* Hua-Bin Sun, Yun-Hui Huang, Gan Liang, Shi-Bing Ni, Hua-Chao Tao " Synthesis and electrochemical performance of Na-modified Li2Fe0.5Mn0.5SiO4 cathode material for Li-ion batteries ".
RSC Adv., 2015, 5: 22818-22824.

185)   Li, Ming; Zhang, Lu-Lu*; Yang, Xue-Lin*; Huang, Yun-Hui; Sun, Hua-Bin; Ni, Shi-Bing; Tao, Hua-Chao " Synthesis and electrochemical performance of Li2FeSiO4/C cathode material using ascorbic acid as an additive ".
J. Solid State Electrochem., 2015, 19(2): 415-421.

184)   Lu-Lu Zhang, Hua-Bin Sun, Xue-Lin Yang*, Yan-Wei Wen, Yun-Hui Huang, Ming Li, Gang Peng, Hua-Chao Tao, Shi-Bing Ni, Gan Liang " Study on electrochemical performance and mechanism of V-doped Li2FeSiO4 cathode material for Li-ion batteries ".
Electrochim. Acta, 2015, 152: 496–504.

183)   Yang Liu, Yun Qiao, Wuxing Zhang,* Huan Wang, Kongyao Chen, Huaping Zhu, Zhen Li, Yunhui Huang* " Nanostructured alkali cations incorporated δ-MnO2 cathode materials for aqueous sodium-ion batteries ".
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 7780-7785.

182)   Xiaoqin Xiong, Wei Luo, Xianluo Hu,* Chaoji Chen, Long Qie, Dongfang Hou, Yunhui Huang* " Flexible Membranes of MoS2/C Nanofibers by Electrospinning as Binder-Free Anodes for High-Performance Sodium-Ion Batteries ".
Sci. Rep., 2015, 5, 9254.

181)   Wei Yin,Yue Shen,* Feng Zou, Xianluo Hu, Bo Chi, Yunhui Huang* " Metal-organic framework derived ZnO/ZnFe2O4/C nanocages as stable cathode material for reversible lithium-oxygen batteries ".
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7(8): 4947–4954.

180)   Fushao Li, Long Jiang, Rui Zeng, Tao Wei, Xuefei Lin, Yingxian Xu, Yunhui Huang* " Enhanced electrochemical activity in Ca3Co2O6 cathode for solid-oxide fuel cells by Cu substitution ".
Journal of Materiomics, 2015, 1, 60-67.

179)   Chao Wang, Xusheng Wang, Yuan Yang, Akihiro Kushima, Jitao Chen, Yunhui Huang,* Ju Li* " Slurryless Li2S/reduced graphene oxide paper for high-performance lithium sulfur battery ".
Nano Lett., 2015, 15(3), 1796–1802.

178)   Chao Wu, Lixia Yuan,* Zhen Li, Ziqi Yi, Rui Zeng, Yanrong Li, Yunhui Huang* " High-performance lithium-selenium battery with Se/microporous carbon composite cathode and carbonate-based electrolyte ".
Sci. China Mater., 2015, 58(2): 91–97.

177)   Xianluo Hu,* Wei Zhang, Xiaoxiao Liu, Yueni Mei and Yunhui Huang* " Nanostructured Mo-based electrode materials for electrochemical energy storage ".
Chem. Soc. Rev., 2015, 44 (8), 2376 - 2404.(IF=30.425)

176)   Chao Wu, Lixia Yuan,* Zhen Li, Ziqi Yi, Yanrong Li, Rui Zeng, Wei Zhang and Yunhui Huang* " Novel double-cathode configuration to improve cycling stability of lithium-sulfur battery ".
RSC Adv., 2015, 5, 14196-14201.

175)   Chaoji Chen,‡ Pei Hu,‡ Xianluo Hu,* Yueni Mei and Yunhui Huang* " Bismuth oxyiodide nanosheets: a novel high-energy anode material for lithium-ion batteries ".
Chem. Commun., 2015, 51, 2798-2801.

174)   Dongfang Hou, Xianluo Hu,* Wingkei Ho,* Pei Hu and Yunhui Huang " Facile fabrication of porous Cr-doped SrTiO3 nanotubes by electrospinning and their enhanced visible-light-driven photocatalytic properties ".
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3935-3943

173)   Yang Liu, Yun Qiao, Wuxing Zhang,* Zhen Li, Xiao Ji, Ling Miao, Lixia Yuan, Xianluo Hu, and Yunhui Huang* " Sodium storage in Na-rich NaxFeFe(CN)6 nanocubes ".
Nano Energy, 2015, 12, 386-393.

172)   Pei Hu, Dongfang Hou, Yanwei Wen, Bin Shan, Chaoji Chen, Yunhui Huang* and Xianluo Hu* " Self-assembled 3D hierarchical sheaf-like Nb3O7(OH) nanostructures with enhanced photocatalytic activity ".
Nanoscale, 2015, 7, 1963-1969.

171)   Chao Wang, Xusheng Wang, Yanjie Wang, Jitao Chen,* Henghui Zhou, and Yunhui Huang* " Macroporous free-standing nano-sulfur/reduced graphene oxide paper as stable cathode for lithium-sulfur battery ".
Nano Energy, 2015, 11, 678-686.

170)   Ziqi Yi, Lixia Yuan,* Dan Sun, Zhen Li, Chao Wu, Wenjuan Yang, Yanwei Wen, Bin Shan* and Yunhui Huang* " High-Performance Lithium-Selenium Batteries Promoted by Heteroatom-Doped Microporous Carbon ".
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3059-3065.

169)   Kong-Yao Chen, Wu-Xing Zhang,* Yang Liu, Hua-Ping Zhu, Jian Duan, Xing-Hua Xiang, Li-Hong Xue, Yun-Hui Huang* " Carbon coated K0.8Ti1.73Li0.27O4: A novel anode material for sodium-ion batteries with long cycle life ".
Chem. Commun., 2015, 51, 1608-1611.

168)   Henghui Xu, Xianluo Hu,* Huiling Yang, Yongming Sun, Chenchen Hu, and Yunhui Huang* " Flexible Asymmetric Micro-supercapacitors Based on Bi2O3 and MnO2 Nanoflowers: Larger Areal Mass Promises Higher Energy Density ".
Adv. Energy Mater., 2015, 5(6): 1401882.

167)   Lu-Lu Zhang, Song Duan, Xue-Lin Yang,* Gan Liang, Yun-Hui Huang, Xing-Zhong Cao, Jing Yang, Ming Li, Mark C. Croft, Cale Lewis " Insight into cobalt-doping in Li2FeSiO4 cathode material for lithium-ion battery ".
J. Power Sources, 2015, 274: 194-202.联系地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号先进制造大楼西翼B区3楼 邮政编码:430074 联系电话:027-87558241

动力与储能电池实验室 @版权所有 2008--2014       


Powered by PageAdmin CMS V3.0