249)  Xinghua Xiang, XiaoCheng Li, Kongyao Chen, Yang Tang, Min Wan, Xuli Ding, Lihong Xue, Wuxing Zhang* and Yunhui Huang* "Gamma titanium phosphate as an electrode material for Li-ion and Na-ion storage: performance and mechanism.”".
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 18084-18090

248)  Zhangxiang Hao, Lixia Yuan, Chaoji Chen, Jingwei Xiang, Yuyu Li, Zhimei Huang, Pei Hu and Yunhui Huang* "TiN as a simple and efficient polysulfide immobilizer for lithium-sulfur batteries”".
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 17711-17717

247)  Wang Zhang, Yue Shen*, Dan Sun, Zhimei Huang, Jun Zhou, He Yan, Yunhui Huang*"Promoting Li2O2 Oxidation via Solvent-assisted Redox Shuttle Process for Low Overpotential Li-O2 Battery”".
Nano Energy, 2016, 2016, 30, 43-51

246)   Qiu-An Huang, Yue Shen, Yunhui Huang*, Lei Zhang, Jiujun Zhang*"Impedance Characteristics and Diagnoses of Automotive Lithium-Ion Batteries at 7.5% to 93.0% State of Charge”".
Electrochim. Acta, 2016, 219, 751-765

245)   Xuli Ding, Xiaoxiao Liu, Yangyang Huang, Qianjin Zhao, Xuefu Zhang, Zhaoyin Wen, Ju Li*, Yunhui Huang*"Enhanced Electrochemical Performance Promoted by Monolayer Graphene and Void Space in Silicon Composite Anode Materials”".
Nano Energy, 2016, 27: 647-657

244)   Jian Zhang, Huang Zhou, Chenyu Zhang, Xiaobo Liu, Jie Zhang, Tao Peng, Jinlong Yang, Yunhui Huang*, Shichun Mu*"Keratin-derived S/N co-doped graphene-like nanobubble and nanosheet hybrids for highly efficient oxygen reduction”".
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 15870-15879

243)   Y. N. Mei, Y. H. Huang, X. L. Hu* "Nanostructured Ti-Based Anode Materials for Na-Ion Batteries”".
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 12001-12013

242)   D. B. Wu, Y. H. Huang, X. L. Hu*"A sulfurization-based oligomeric sodium salt as a high-performance organic anode for sodium ion batteries ”".
Chem. Commun., 2016, 52, 11207-11210

241)   Min Wan, Ph.D.; Yang Tang; Lili Wang; Xinghua Xiang; Xiaocheng Li; Kongyao Chen; Lihong Xue, Ph.D.; Yunhui Huang,"Core-shell Hexacyanoferrate for Superior Na-ion Batteries ”".
Journal of Power Sources, 2016, 329, 290-296

240)   Xiaoxiao Liu, Henghui Xu, Yunhui Huang and Xianluo Hu* "Direct planting of ultrafine MoO2+δ nanoparticles in carbon nanofibers by electrospinning: self-supported mats as binder-free and long-life anodes for lithium-ion batteries”".
Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 18, 19832-19837

239)   Liang Huang, Wei Zhang, Jinwei Xiang, Henghui Xu, Guolong Li and Yunhui Huang* "Hierarchical core-shell NiCo2O4@NiMoO4 nanowires grown on carbon cloth as integrated electrode for high-performance supercapacitors”".
Scientific Report, 2016, 6, 31465

238)   Ting Wang, Ze Yang*, Yan Jiang, Guolong Li, Yunhui Huang*"Improving electrochemical performance of Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2 by Li-ion conductor”".
RSC advance , 2016, 6, 63749-63753

237)   Liang Huang, Wei Zhang, Jinwei Xiang, Yunhui Huang*"Porous NiCo2O4/C nanofibers replicated by cotton template as high-rate electrode materials for supercapacitors ”".
Journal of Materiomics , 2016, 3, 248-255

236)   Qianjin Zhao, Yunhui Huang, Xianluo Hu*"A Si/C nanocomposite anode by ball millingfor highly reversible sodium storage”".
Electrochemistry Communications , 2016, 70, 8-12

235)   Jing Liu, Lixia Yuan*, Kai Yuan, Zhen Li, Zhangxiang Hao, Jingwei Xiang, and Yunhui Huang*"SnO2 as High-efficiency Polysulfide Trap in Lithium-Sulfur Battery”".
Nanoscale, 2016, 8, 13638-13645

234)   Dan Sun, Yoon Hwa, Yue Shen, Yunhui Huang, Elton J. Cairns"Li2S Nano Spheres Anchored to Single-layered Graphene as a High-performance Cathode Material for Lithium/Sulfur Cells”".
Nano Energy, 2016, 26, 524-532

233)   Yang Liu, Yun Qiao,* Xiangdong Lou, Xinhe Zhang, Wuxing Zhang, and Yunhui Huang*"Hollow K0.27MnO2 nanosphere as cathode for high-performance aqueous sodium-ion batteries”".
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8(23), 14564-14571

232)   Yongjin Fang, Lifen Xiao, Jiangfeng Qian, Yuliang Cao*, Xinping Ai, Yunhui Huang* and Hanxi Yang*"Three-Dimensional Graphene Decorated NaTi2(PO4)3 Microspheres as a Superior High-Rate and Ultra Cycle-Stable Anode Material for Sodium Ion Batteries”".
Adv. Energy Mater., 2016, accepted

231)   Wei Zhang, Xiaoqing Chu, Chaoji Chen, Jingwei Xiang, Xiaoxiao Liu, Yunhui Huang and Xianluo Hu* "Rational synthesis of carbon-coated hollow Ge nanocrystals with enhanced lithium-storage properties”".
nanoscale, 2016, 8, 12215-12220

230)   Yue Shen,*, Wang Zhang, Shu-Lei Chou,*, Shi-Xue Dou "Comment on “Cycling Li-O2 batteries via LiOH formation and decomposition”".
Science, 2016, 352, (6286), 667-667.

229)   Jie Lian, Xiaohong Wang, Wuxing Zhang, Yunhui Huang, Tian Xia, and Yongfu Lian* "A Ternary Polyaniline/Active Carbon/Lithium Iron Phosphate Composite as Cathode Material for Lithium Ion Battery".
J. Nanosci. Nanotechnol., 2016, 16(6): 6494–6497.

228)   Chaoji Chen, Bao Zhang, Ling Miao, Mengyu Yan, Liqiang Mai, Yunhui Huang* and Xianluo Hu* "Binding TiO2-B Nanosheets with N-Doped Carbon Enables Highly Durable Anodes for Lithium-Ion Batteries".
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 8172

227)   Toshinari Koketsu, Benjamin Paul, Chao Wu, Yunhui Huang, Peter Strasser* "A lithium-tellurium rechargeable battery with exceptional cycling stability".
J. Appl. Electrochem., 2016, 46, 627-633

226)   Sumair Imtiaz, Jian Zhang, Zahid Ali Zafar, Shengnan Ji, Taizhong Huang, James A. Anderson, Zhaoliang Zhang*, Yunhui Huang* "Biomass-derived nanostructured porous carbons for lithium-sulfur batteries".
Sci. China Mater., 2016, 59:389

225)  Lei Zhang, Huakun Liu, Shixue Dou, Yunhui Huang, and Xianluo Hu* "Symmetric Electrodes for Energy-Storage Devices".
Adv. Sci., 2016, accepted.

224)  Guolong Li, Ze Yang *, Yan Jiang, Chuanhong Jin, Wei Huang, Xuli Dinge, Yunhui Huang , * "Towards polyvalent ion batteries: a zinc-ion battery based on NASICON structured Na3V2(PO4)3 ".
Nano Energy, 2016, 25, 211-217

223)  Rui Zeng, Yunhui Huang* "Enhancing Surface Activity of La0.6Sr0.4CoO3-δ cathode by a simple infiltration process ".
INT. J HYDROGEN. ENERG., 2016, accepted.

222)   Zhangxiang Hao, Lixia Yuan,* Zhen Li, Jing Liu, Jingwei Xiang, Chao Wu, Rui Zeng, Yunhui Huang* "High performance lithium-sulfur batteries with a facile and effective dual functional separator ".
Electrochimica Acta, 2016, 200, 197-203

221)   黄云辉"一种新型锂离子和钠离子电池两用二维负极材料 ".
物理化学学报, 2016, 32 , 816-816(Highlight)

220)   Ze Yang, Wang Zhang, Yue Shen, Lixia Yuan, Yunhui Huang*"Perspective on Next-generation Energy Storage Technology and the Key Electrode Materials (下一代能源存储技术及其关键电极材料) ".
Acta Phys. Chim. Sin.(物理化学学报), 2016, accepted.

219)  Yang Tang, Wuxing Zhang*, Lihong Xue, Xuli Ding, Ting Wang, Xiaoxiao Liu, Jing Liu, Xiaocheng Li, and Yunhui Huang*"Polypyrrole-promoted superior cyclability and rate capability in NaxFe[Fe(CN)6] cathode for sodium-ion batteries ".
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 6036-6041

218)  Haihua Zhao, Wen Qi,* Xuan Li, Hong Zeng, Ying Wu, Jingwei Xiang, Shengen Zhang, Bo Li, Yunhui Huang*"SnSb/TiO2/C nanocomposite fabricated by high energy ball milling for high-performance lithium-ion batteries ".
RSC. Adv., 2016, 6, 32462

217)  Chaoji Chen, Henghui Xu, Tengfei Zhou, Zaiping Guo, Lineng Chen, Mengyu Yan, Liqiang Mai, Pei Hu, Shijie Cheng, Yunhui Huang* and Jia Xie*"Integrated Intercalation-Based and Interfacial Sodium Storage in Graphene-Wrapped Porous Li4Ti5O12 Nanofibers Composite Aerogel".
Adv. Energy Mater., 2016, 1600322

216)  Lei Zhang, Xiaoxiao Liu, Qianjin Zhao, Shixue Dou, Huakun Liu*, Yunhui Huang* , Xianluo Hu*"Si-Containing Precursors for Si-Based Anode Materials of Li-Ion Batteries: A Review".
Energy Storage Materials, 2016, 4,92-102

215)  Guolong Li, Ze Yang*, Yan Jiang, Wuxing Zhang, Yunhui Huang*"High-energy hybrid aqueous battery based on Na3V2(PO4)3 cathode and zinc anode".
J. Power Sources, 2016, 308: 52-57

214)   Lei Zhang, Haipeng Guo, Ranjusha Rajagopalan, Xianluo Hu, Yunhui Huang, Shixue Dou* and Huakun Liu*"One-Step Synthesis of Silicon/Hematite@Carbon Hybrid Nanosheets/Silicon Sandwich-Like Composite as Anode Material for Li-ion Batteries".
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 4056-4061

213)  Yang, Yanbing; Yin, Wei; Wu, Shiting; Yang, Xiangdong; Xia, Wei; Shen, Yue; Huang, Yunhui; Cao, Anyuan; Yuan, Quan,"A Perovskite Type LaSrMnO Electrocatalyst with Uniform Porous Structure for Efficient Li-O2 Battery Cathode".
ACS Nano, 2016, 10 , 1240–1248

212)   Dongxue Wang, Qiang Liu, Chaoji Chen, Malin Li, Xiaofei Bie, Yingjin Wei, Yunhui Huang, Gang Chen and Fei Du*"NASICON-Structured NaTi2(PO4)3@C Nanocomposite as the Low Operation-Voltage Anode Material for High-Performance Sodium-Ion Batteries".
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 , 2238–2246

211)  Huiling Yang, Henghui Xu, Ming Li, Lei Zhang, Yunhui Huang, Xianluo Hu,*"Electrochemical synthesis of NiO/Ni(OH)2/PEDOT nanoarrays on porous dealloyed contra wires for fiber-shaped flexible asymmetric supercapacitors".
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 ,1774–1779

210)  Dingfeng Xu, Chaoji Chen (共同第一作者), Jia Xie*, Bao Zhang, Ling Miao, Jie Cai, Yunhui Huang and Lina Zhang*"A Hierarchical N/S-Codoped Carbon Anode Fabricated Facilely from Cellulose/Polyaniline Microspheres for High-Performance Sodium-Ion Batteries".
Adv. Energy Mater., 2016, 6, 1501929

209) Chun Fang, Yunhui Huang*, Wuxing Zhang, Jiantao Han, Yuliang Cao* and Hanxi Yang*"Routes to High-Energy Cathodes for Sodium-Ion Batteries".
Adv. Energy Mater., 2016, 6, 1501727

208) Yan Jiang, Ze Yang, Fei Mei, Yuanming Zhou, Jinxia Xu, Yunhui Huang*"Self-template synthesis of Li1.13Ni0.30Mn0.57O2 anothorn spheres and nanorods as high-performance cathode materials for lithium-ion batteries".
J. Alloys Compd., 2016, 658, 867-874联系地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号先进制造大楼西翼B区3楼 邮政编码:430074 联系电话:027-87558241

动力与储能电池实验室 @版权所有 2008--2014       


Powered by PageAdmin CMS V3.0