284)  Tanyuan Wang, Chao Wang, Yue Jin, Anna Sviripa, Jiashun Liang, Jiantao Han, Yunhui Huang, Qing Li*, Gang Wu*"Amorphous Co-Fe-P Nanospheres for Efficient Water Oxidation".
J. Mater. Chem. A.,2017, 5(48): 25378-25384

283)  Chaoji Chen, Zhenggang Wang, Bao Zhang, Ling Miao, Jie Cai, Linfeng Peng, Yangyang Huang, Jianjun Jiang, Yunhui Huang, Lina Zhang*, Jia Xie"Nitrogen-rich hard carbon as a highly durable anode for high-power potassium-ion batteries".
Energy Storage Mater.,2017, 8: 161–168

282)  Shengnan Ji, Sumair Imtiaz, Dan Sun, Ying Xin, Qian Li, Taizhong Huang, Zhaoliang Zhang,* Yunhui Huang"Coralline-Like N-Doped Hierarchically Porous Carbon Derived from Enteromorpha as Host Matrix for Lithium-Sulfur Battery".
Chem. Eur. J.,2017, 23(72): 18208–18215

281)   Lei Zhang+, Xiaoxiao Liu+, Yuhai Dou, Binwei Zhang, Huiling Yang, Shixue Dou, Huakun Liu*, Yunhui Huang, Xianluo Hu*"Mass Production and Pore Size Control of Holey Carbon Microcages".
Angew. Chem. Int. Ed.,2017, 56(44): 13790–13794

280)   Chaoji Chen, Yueni Mei, Yunhui Huang, Xianluo Hu*"Phase control of TiO2 nanobelts by microwave irradiation as anode materials with tunable Li-diffusion kinetics".
Mater. Res. Bull,2017, 96: 365–371

279)   Peng Chang, Xiaoxiao Liu, Qianjin Zhao, Yaqun Huang, Yunhui Huang, and Xianluo Hu*"Constructing Three-Dimensional Honeycombed Graphene/Silicon Skeletons for High-Performance Li-Ion Batteries".
ACS Appl. Mater. Interfaces,2017, 9(37): 31879–31886

278)   Jiahuan Luo, Shixiong Sun, Jian Peng, Bo Liu, Yangyang Huang, Kun Wang, Qin Zhang, Yuyu Li, Yu Jin, Yi Liu, Yuegang Qiu, Qing Li, Jiantao Han* and Yunhui Huang "Graphene Rolls Wrapped Prussian Blue Nano-spheres as a High-Performance Binder-free Cathode for Sodium-ion Batteries".
ACS Appl. Mater. Interfaces,2017, 9(30): 25317–25322

277)   Qin Zhang, Yangyang Huang, Yi Liu, Shixiong Sun, Kun Wang, Yuyu Li, Xiang Li, Jiantao Han* and Yunhui Huang* "F-doped O3-NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2 as high-performance cathode material for sodium-ion batteries".
Sci. China Mater,2017, 60(7): 629–636

276)   Lei Zhang, Yuhai Dou, Haipeng Guo, Binwei Zhang, Xiaoxiao Liu, Min Wan, Weijie Li, Xianluo Hu,* Shixue Dou, Yunhui Huang, Huakun Liu* "A facile way to fabricate double-shell pomegranate-like porous carbon microspheres for high-performance Li-ion batteries ”".
J. Mater. Chem. A,2017, 5(24): 12073–12079

275)   Chaoji Chen, Linfeng Peng, Yiju Li, Lei Zhang, Jingwei Xiang, Pei Hu, Shijie Cheng, Yunhui Huang* and Jia Xie* "Granadilla-inspired structure design for conversion/alloy-reaction electrode with integrated lithium storage behaviors ”".
ACS Appl. Mater. Interfaces,2017, 9(18): 15470−15476

274)   Huiling Yang, Henghui Xu, Libin Wang, Lei Zhang, Yunhui Huang, and Xianluo Hu* "Microwave-Assisted Rapid Synthesis of Self-Assembled T-Nb2O5 Nanowires for High-Energy Hybrid Supercapacitors ".
Chem. Eur. J, 2017, 23(17): 4203 –4209

273)   Jingwei Xiang a, Ying Zhao b, Lixia Yuan a*, Chaoji Chen a, Yue Shen a, Fei Hu a, Zhangxiang Hao a, Jing Liu a, Bai-Xiang Xu b& Yunhui Huanga* "A Strategy of Selective and Dendrite-Free Lithium Deposition for Lithium Batteries ”".
Nano Energy, 2017, 42:262-268.

272)   Yangyang Huang, Xiang Li , Jiahuan Luo, Kun Wang, Qin Zhang, Yuegang Qiu, Shixiong Sun, Shantang Liu, Jiantao Han* , and Yunhui Huang* "Enhancing Sodium-Ion Storage Behaviors in TiNb2O7 by Mechanical Ball Milling ”".
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9 (10), pp 8696–8703

271)   Yangyang Huang, Jinsong Wang, Ling Miao, Yu Jin, Jian Peng, Qing Li, Chun Fang, jiantao han and Yunhui Huang "A New Layered Titanate Na2Li2Ti5O12 as High-Performance Intercalation Anode for Sodium-Ion Batteries ”".
J. Mater. Chem. A,, 2017, 5, 22208-22215

270)   Ying Huang, Chun Fang, Rui Zeng, Yaojun Liu, Wang Zhang, Yanjie Wang, Qingju Liu, and Yunhui Huang "In-Situ Formed Hierarchical Metal-Organic Flexible Cathode for High-Energy Sodium-Ion Batteries”".
ChemSusChem, 2017, accepted

269)   Jian Zhang, Huang Zhou, Jiawei Zhu, Pei Hu, Chao Hang, Jinlong Yang, Tao Peng, Shichun Mu* , and Yunhui Huang* "Facile Synthesis of Defect-Rich and S/N Co-Doped Graphene-Like Carbon Nanosheets as an Efficient Electrocatalyst for Primary and All-Solid-State Zn-Air Batteries”".
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9 (29), 24545-24554

268)   Zhangxiang Hao, Rui Zeng, Lixia Yuan,* Qiming Bing, Jingyao Liu, Jingwei Xiang, Yunhui Huang*. "Perovskite La0.6Sr0.4CoO3-δ as a new polysulfide immobilizer for high-energy lithium-sulfur batteries.”".
Nano energy, 2017, 40, 360-368

267)   Ze Yang, Yan Jiang, Liangzi Deng, Ting Wang, Shuo Chen*, Yunhui Huang* "A high-voltage honeycomb-layered Na4NiTeO6 as cathode material for Na-ion batteries”".
J. Power Sources, 2017, 360, 319-323

266)   Chun Fang, Ying Huang, Lixia Yuan, Yaojun Liu, Kongyao Chen, Jiantao Han, Qingju Liu*, Yunhui Huang* "A Metal-Organic Compound as Cathode Material with Superhigh Capacity Achieved by Reversible Cationic and Anionic Redox Chemistry for High-Energy Sodium-Ion Batteries”".
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 129, 6897-6901

265)   Yaqun Huang, Yunhui Huang, Xianluo Hu* "Enhanced electrochemical performance of LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 by nanoscale surface modification with Co3O4”".
Electrochim. Acta, 2017, 231 : 294-299.

264)  Xuli Ding, Yangyang Huang, Guolong Li, Yang Tang, Xiaocheng Li,Yunhui Huang* "Graphene and boron nitride supported nano black phosphor as high-performance sodium-ion battery anode”".
Electrochim. Acta, 2017, 235 : 150-157.

263)  Xuli Ding, Haifeng Wang, XiaoXiao Liu, Zhonghui Gao, Yangyang Huang, Danhui Lv, Pengfei He, Yunhui Huang* "Advanced anodes composed of graphene encapsulated nano-silicon in carbon nanotube network”".
RCS Adv., 2017, 7 : 15694-15701.

262)  Wei Liu, Tengfei Zhou, Yang Zheng, Jianwen Liu, Chuanqi Feng, Yue Shen, Yunhui Huang, and Zaiping Guo* "Hierarchical Structural Evolution of Zn2GeO4 in Binary Solvent and Its Effect on Li-ion Storage Performance”".
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9 (11): 9778-9784.

261)  Zhengqing Liu, Na Li, Hongyang Zhao, Yi Zhang, Yunhui Huang, Zongyou Yin and Yaping Du* "Regulating Active Species of Ni(OH)2 by CeO2: 3D CeO2/Ni(OH)2/Carbon Foam as an Efficient Electrode for Oxygen Evolution Reaction”".
Chem. Sci., 2017, 5: 5646-5660.

260)  Lu-Lu Zhang, Zhen Li, Xue-Lin Yang*, Xiao-Kai Ding, Ying-Xian Zhou, Hua-Bin Sun, Hua-Chao Tao, Ling-Yun Xiong, Yun-Hui Huang* "Binder-free Li3V2(PO4)3/C membrane electrode supported on 3D nitrogen-doped carbon fibers for high-performance lithium-ion batteries.”".
Nano Energy, 2017, 34: 111-119.

259)  Zahid Ali Zafar, Sumair Imtiaz, Rameez Razaq, Shengnan Ji, Taizhong Huang, Zhaoliang Zhang*, Yunhui Huang*, James A. Anderson* "Cathode Materials for Rechargeable Aluminum-ion Batteries: Current Status and Progress”".
J. Mater. Chem. A, 2017, accepted.

258)  Wen Qi, Haihua Zhao, Ying Wu, Hong Zeng, Tao Tao, Chao Chen, Chunjiang Kuang, Shaoxiong Zhou*, Yunhui Huang* "Facile Synthesis of Layer Structured GeP3/C with Stable Chemical Bonding for Enhanced Lithium-Ion Storage ”".
Sci. Rep., 2017, 7: 43582.

257)  Zhixuan Liu, Jie Li, Jingwei Xiang, Shuai Cheng, Hao Wu, Na Zhang, Lixia Yuan*, Wenfeng Zhang, Jia Xie, Yunhui Huang*, Haixin Chang* "Hierarchical nitrogen-doped porous graphene/reduced fluorographene/ sulfur hybrids for high-performance lithium-sulfur batteries ”".
Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19(3): 2567–2573.

256)  Xiang Li, Yangyang Huang, Yuyu Li, Shixiong Sun, Yi Liu, Jiantao Han*, Yunhui Huang* "Al Doping Effects on LiCrTiO4 as an Anode for Lithium-ion Batteries ”".
RSC Adv., 2017, 7(8): 4791–4797.

255)  Yanan Hao, Xiaohui Wang*, Ke Bi*, Jiameng Zhang, Yunhui Huang, Longwen Wu, Peiyao Zhao, Kun Xu, Ming Lei, Longtu Li "Significantly enhanced energy storage performance promoted by ultimate sized ferroelectric BaTiO3 fillers in nanocomposite films ”".
Nano Energy, 2017, 31 : 49–56.

254)  Wang Zhang, Yue Shen,* Dan Sun, Zhimei Huang, and Yunhui Huang* "Objectively Evaluating the Cathode Performance of Lithium-Oxygen Batteries. ”".
Adv. Energy Mater., 2017, 1602938

253)  Kongyao Chen, Wuxing Zhang*, Lihong Xue, Weilun Chen, Xinghua Xiang, Min Wan, and Yunhui Huang* "Mechanism of Capacity Fade in Sodium Storage and the Strategies of Improvement for FeS2 Anode. ”".
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9 (2), pp 1536-1541

252)  Weimin Chen, Chaoji Chen, Xiaoqin Xiong, Pei Hu, Zhangxiang Hao, and Yunhui Huang* "Coordination of Surface-Induced Reaction and Intercalation: Towards a High-Performance Carbon Anode for Sodium-Ion Batteries”".
Advanced Science, 2017, 1600500

251)  Libin Wang, Huiling Yang, Xiaoxiao Liu, Rui Zeng, Ming Li, Yunhui Huang and Xianluo Hu* "Constructing Hierarchical Tectorum-like α-Fe2O3/PPy Nanoarrays on Carbon Cloth for Solid-State Asymmetric Supercapacitors””".
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56(4): 1105-1110.

250)  Lei Zhang, Xianluo Hu,* Chaoji Chen, Haipeng Guo, Xiaoxiao Liu, Gengzhao Xu, Haijian Zhong, Shuang Cheng, Peng Wu, Jiashen Meng, Yunhui Huang,* Shixue Dou, Huakun Liu* "In-operando mechanism analysis on nanocrystalline silicon anode material for reversible and ultra-fast sodium storage".
Advanced Materials, 2017, 29 1604708联系地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号先进制造大楼西翼B区3楼 邮政编码:430074 联系电话:027-87558241

动力与储能电池实验室 @版权所有 2008--2014       


Powered by PageAdmin CMS V3.0