324)  Meilan Xie Zhimei Huang Xing Lin Yankai Li Zhaoming Huang Lixia Yuan Yue Shen Yunhui Huang "Oxygen selective membrane based on perfluoropolyether for Li-Air battery with long cycle life".
Energy Storage Materials, 2018, accepted

323)  Yaqi Liao,‡a Jingwei Xiang,‡a Lixia Yuan,a* Zhangxiang Hao,a Junfang Gu,a Xin Chen,a Kai Yuan,a Pramod K. Kalambate,a Yunhui Huanga,b* "Biomimetic Root-Like TiN/C@S Nanofiber as A Freestanding Cathode with High Sulfur Loading for Lithium-Sulfur Batteries".
ACS Applied Materials & Interfaces 2018, accepted

322)  Jingwei Xiang, Lixia Yuan*, Yue Shen, Zexiao Cheng, Kai Yuan, Zezhou Guo, Yi Zhang, Xin Chen and Yunhui Huang* "Improved Rechargeability of Lithium Metal Anode via Controlling Lithium-Ion Flux".
Adv. Energy Mater. 2018, accepted

321)  Ying Huanga,b‡, Wang Zhangd‡, Sibai Lic‡, Wei Luoa*, Jun Lue, Zhimei Huangd, Chun Fangd, Maoyi Wengc, Jiaxin Zheng c,Feng Panc*, Qingju Liub*, Yunhui Huanga,d* "Activate metallic copper as high-capacity cathode for lithium-ion batteries via nanocomposite technology".
Nano Energy, 2018, accepted

320)  Weimin Chen, Min Wan, Qing Liu, Xiaoqin Xiong, Faquan Yu,* and Yunhui Huang* "Heteroatom-Doped Carbon Materials: Synthesis, Mechanism and Application for Sodium-Ion Batteries".
Small Methods, 2018, accepted (Invited Review)

319)  Jian Zhang, Yuanmiao Sun, Jiawei Zhu, Zongkui Kou, Pei Hu, Lei Liu, Shuzhou Li,Shichun Mu* and Yunhui Huang*"Defect and Pyridinic Nitrogen Co-Optimized Oxygen Reduction Electrocatalytic Activity of Carbon-Based Metal-Free Nanomaterials".
Nano energy 2018, 52, 307-314

318)  Yaojun Liu, Xiaolin Zhao, Chun Fang,* Zhao Ye, Yan-Bing He, Danni Lei, Jun Yang, Yan Zhang, Qing Liu,Ying Huang, Rui Zeng, Litao Kang, Jianjun Liu,** Yunhui Huang***"Activating Aromatic Rings as Na-ion Storage Sites to Achieve High Capacity".
Chem.2018, accepted

317)  Zhimei Huang, Jing Ren, Wang Zhang, Meilan Xie, Yankai Li, Yue Shen,* and Yunhui Huang*"Protecting Li metal anode in Li-O2 battery by using boric acid as an SEI-forming additive".
Adv. Mater.2018, 30, 1803270

316)   Jing Ren, Zhimei Huang, Pramod K. Kalambate, Yue Shen*, Yunhui Huang*"Rotating-disk electrode analysis of the charging efficiency in Li-O2 batteries with Li2O2 soluble electrolytes".
RSC Adv.2018,8, 28496-28502

315)  Yanjie Wang, Chun Fang*, Ying Huang, Ruirui Zhao, Xuli Ding,Yunhui Huang*"Porous Carbon Adsorption Layer Enabling Highly Reversible Redox-Reaction of High Potential Organic Electrode Material for Sodium Ion Batteries".
RSC Adv.2018,8, 24900-24905

314)  Ke Bi, Meihua Bi, Yanan Hao*, Wei Luo, Ziming Cai, Xiaohui Wang*, Yunhui Huang*"Ultrafine core-shell BaTiO3@SiO2 structures for nanocomposite capacitors with high energy density".
Nano Energy2018, 51: 513–523

313)  Ling Fan, Suhua Chen, Jingyi Zhu, Ruifang Ma, Shuping Li, Ramakrishna Podila, Apparao M. Rao, Gongzheng Yang, Chengxin Wang*, Qian Liu, Zhi Xu, Lixia Yuan, Yunhui Huang, Bingan Lu*"Simultaneous Suppression of the Dendrite Formation and Shuttle Effect in a Lithium–Sulfur Battery by Bilateral Solid Electrolyte Interface".
Adv. Sci.2018, 5: 1700934.

312)  Lei Liu, Jian Zhang, Wujun Ma, Yunhui Huang*"Co/N co-doped graphene-like nanocarbon for highly efficient oxygen reduction electrocatalyst".
Sci. China Mater.2018, 1(5): 2295–2305

311)  Yu Jin, Shixiong Sun, Mingyang Ou, Yi Liu, Chenyang Fan, Xueping Sun, Jian Peng, Yuyu Li, Yuegang Qiu, Peng Wei, Zhi Deng, Yue Xu, Jiantao Han* and Yunhui Huang"Metal–High-performance hard carbon anode: Tunable local structures and sodium storage mechanism".
ACS Appl. Energy Mater 2018, 1(5): 2295–2305

310)  Sumair Imtiaz, Zahid Ali Zafar, Rameez Razaq, Dan Sun, Ying Xin, Qian Li, Zhaoliang Zhang,* Lei Zheng, Yunhui Huang, and James A. Anderson*"Electrocatalysis on Separator Modified by Molybdenum Trioxide Nanobelts for Lithium-Sulfur Batteries ".
Adv. Mater. Interfaces 2018, 5: 1800243

309)  Peng Wei, Yanxiang Liu, Zhihao Wang, Yangyang Huang, Yu Jin, Yi Liu, Shixiong Sun, Yuegang Qiu, Jian Peng, Yue Xu, Xueping Sun, Chun Fang, Jiantao Han, and Yunhui Huang"Metal–Porous NaTi2(PO4)3/C hierarchical nanofibers for ultrafast electrochemical energy storage ".
ACS Applied Materials & Interfaces2018, 10 (32), pp 27039–27046

308)  Yangyang Huang†§, Yuheng Zheng†, Xiang Li† , Felix Adams‡, Wei Luo*† , Yunhui Huang*†, and Liangbing Hu"Metal–Electrode Materials of Sodium-Ion Batteries toward Practical Application ".
ACS Energy Letters 2018, 3, 7, 1604-1612

307)  Shixiong Sun Jiahuan Luo Yong Qian Yu Jin Yi Liu Yuegang Qiu Xiang Li Chun Fang Jiantao Han Yunhui Huang"Metal–Organic Framework Derived Honeycomb Co9S8@C Composites for High‐Performance Supercapacitors ".
Adv. Energy Mater. 2018, 1801080

306)  Kai Yuan, Lixia Yuanz, Jingwei Xiang, Jing Liu, Junfang Gu, Xin Chen, Zhangxiang Hao, Ming Li and Yunhui Huang"Insight into the Function Mechanism of the Carbon Interlayer in Lithium-Sulfur Batteries".
Journal of The Electrochemical Society 2018, 165(9), A1880-A1885

305)  Chao Wang, Tanyuan Wang, Jiajie Liu, Yue Zhou, Daiwei Yu, Jeng-cheng Kuei, Fei Han, Qing Li, Jitao Chen*, Yunhui Huang*"Facile synthesis of silk-cocoon S-rich cobalt polysulfide an efficient catalyst for hydrogen evolution reaction".
Energy Environ. Sci., 2018, accepted

304)  Ze Yang, Jingying Sun, Yunlong Xie, Pawanjit Kaur, Joseph Hernandez, Yizhou Ni, Ying Yu, Oomman K.Varghese, Yunhui Huang, Shuo Chen*"Hydrogen plasma reduced potassium titanate as a high power and ultralong lifespan anode material for sodium-ion batteries".
J. Mater. Chem. A, 2018, accepted

303)  Yuyu Li, Zhi Deng, Jian Peng, Jintao Gu, Enyi Chen, Yao Yu, Jianfang Wu, Xiang Li, Jiahuan Luo, Yangyang Huang, Yue Xu, Zhonghui Gao, Chun Fang, Jinlong Zhu, Qing Li, Jiantao Han*, and Yunhui Huang"New P2-Type Honeycomb-Layered Sodium-Ion Conductor: Na2Mg2TeO6".
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10(18): 15760–15766

302)  Tanyuan Wang, Gyutae Nam, Yue Jin, Xingyu Wang, Pengju Ren, Min Gyu Kim, Jiashun Liang, Xiaodong Wen, Haeseong Jang, Jiantao Han, Yunhui Huang, Qing Li,* and Jaephil Cho*"NiFe (Oxy) Hydroxides Derived from NiFe Disulfides as an Efficient Oxygen Evolution Catalyst for Rechargeable Zn–Air Batteries: The Effect of Surface S Residues".
Adv. Mater. 2018, 30: 1800757

301)  Razaq, Rameez; Sun, Dan; Xin, Ying; Qian, Li; Huang, Taizhong; Zheng, Lei; Zhang, Zhaoliang*; Huang, Yunhui"Enhanced kinetics of polysulfide redox reactions on Mo2C/CNT in lithium–sulfur batteries".
Nanotechnology 2018, 29

300)  Xin Chen, Lixia Yuan*, Zhangxiang Hao, Xiaoxiao Liu, Jingwei Xiang, Zhuoran Zhang, Yunhui Huang and Jia Xie*"Free-Standing Mn3O4@CNF/S Paper Cathodes with High Sulfur Loading for Lithium–Sulfur Batteries".
ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10(16): 13406–13412

299)  Fushao Li,* Shubiao Xia, Yingxian Xu, Yuxing Yan, Chengke Sun, Long Jiang, Yunhui Huang* "Ca3Co2O6-Ce0.8Sm0.2O1.9 composite cathode material for solid oxide fuel cells solid-oxide fuel cells".
J. Alloy Compd.2018, 753: 292–299

298)  Pei Hu; Chaoji Chen; *Rui Zeng; Jingwei Xiang; Ying Huang; Dongfang Hou; Qing Li; *Yunhui Huang* "Facile Synthesis of Bimodal Porous Graphitic Carbon Nitride Nanosheets as Efficient Photocatalysts for Hydrogen Evolution".
Nano Energy 2018,50:376-382

297)  Junfang Gu, Lixia Yuan*, Jing Liu, Jingwei Xiang, Zhangxiang Hao, Yaqi Liao, Yunhui Huang* "The Use of Spray Drying in Large Batch Synthesis of KB-S@rGO Composite for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries".
ChemistrySelect 2018,3(16):4271-4276

296)  Yangyang Huanga, Xiang Lia, Jinsong Wangb, Lin Miaob, Chang Lia, Jiantao Hana* and Yunhui Huanga* "Superior Na-Ion Storage Achieved by Ti Substitution in Na3V2(PO4)3".
Energy Storage Materials 2018, 15, 108–115

295)  Wanqi Chen,‡ Wei Yin,‡ Yue Shen*, Zhaoming Huang, Xianglin Li, Fangzhou Wang, Wang Zhang, Deng Zhe, Zhuoran Zhang and Yunhui Huang* "High Areal Capacity, Long Cycle Life Li-O2 Cathode Based on Highly Elastic Gel Particles".
Nano Energy 2018, 47:353-360

294)  Ming Li, Chao Wang*, Lixiao Miao, Jingwei Xiang, Tanyuan Wang, Kai Yuan, Jitao Chen*, Yunhui Huang* "A separator-based lithium polysulfides recirculator for high-loading and high-performance Li-S batteries".
J. Mater. Chem. A 2018, 6, 5862 - 5869

293)  Yao, Xuhui; Zhu, Zixuan; Li, Qi; Wang, Xuanpeng; Xu, Xiaoming; Meng, Jiashen; Ren, Wenhao; Zhang, Xinhe; Huang, Yunhui; Mai, Liqiang* "A 3.0 V High Energy Density Symmetric Sodium-Ion Battery: Na4V2(PO4)3||Na3V2(PO4)3s".
ACS Appl. Mater. Interfaces 2018,10 (12), pp 10022–10028

292)  Chao Hang, Jian Zhang*, Jiawei Zhu, Wenqiang Li, Zongkui Kou, Yunhui Huang* "In Situ Exfoliating and Generating Active Sites on Graphene nanosheets Strongly Coupled with Carbon Fiber toward Self-Standing Bifunctional Cathode for Rechargeable Zn-air Batteries".
Adv. Energy Mater. 2018, accepted

291)  Zahid Ali Zafar, Sumair Imtiaz, Ruirui Li, Jinghao Zhang, Rameez Razaq, Ying Xin, Qian Li, Zhaoliang Zhang*, Yunhui Huang "A super-long life rechargeable aluminum battery".
Solid State Ionics, 2018, 320:70-75

290)  Jiangfeng Qian, Chen Wu, Yuliang Cao, Zifeng Ma, Yunhui Huang, Xinping Ai, Hanxi Yang "Prussian Blue Cathode Materials for Sodium-Ion Batteries and Other Ion Batteries".
Adv. Energy Mater., 2018, 8:1702619

289)  Li, YuYu; Deng, Zhi; Peng, Jian; Chen, Enyi; Yu, Yao; Li, Xiang; Luo, Jiahuan; Huang, Yangyang; Zhu, Jinlong; Fang, Chun; Li, Qing; Han, Jiantao*; Huang, Yunhui "A P2-type Layered Superionic Conductor Ga-doped Na2Zn2TeO6 for Advanced All-solid-state Sodium-ion Batteries;".
Eur. Chem. J, 2018, 24(5):1057-1061.

288)   Jian Peng, Jinsong Wang, Haocong Yi, Wenjin Hu, Yonghui Yu, Jinwen Yin, Yi Shen, Yi Liu, Jiahuan Luo, Yue Xu, Peng Wei, Yuyu Li, Yu Jin, Yu Ding, Ling Miao, Jianjun Jiang, Jiantao Han* and Yunhui Huang* "A dual-insertion sodium-ion full cell based on high-quality ternary-metal Prussian blue analogues.;".
Adv. Energy Mater. ,2018, 8(11)

287)  Zhonghui Gao, Huabin Sun, Lin Fu, Fangliang Ye, Yi Zhang, Wei Luo*, Yunhui Huang* "Promise, Challenge and Recent Progress of Inorganic Solid-State Electrolytes for All-Solid-State Lithium Batteries.;".
Adv. Mater. ,2018, 30(17)

286)   Xiang Li, Yangyang Huang, Jingsong Wang, Lin Miao, Yuyu Lia, Yi Liua, Yuegang Qiu, Chun Fang*, Jiantao Hana*, Yunhui Huang "High valence Mo-doped Na3V2(PO4)3/C as a high rate and long-life cathode for sodium battery;".
J. Mater. Chem. A ,2018, 6(4):1390-1396

285)   Min Wan, Rui Zeng , Kongyao Chen , Ganxiong Liu , Weilun Chen , Lili Wang , Nan Zhang , Lihong Xue , Wuxing Zhang*, and Yunhui Huang* "Fe7Se8 Nanoparticles Encapsulated by Nitrogen-Doped Carbon with High Sodium Storage Performance and Evolving Redox Reactions".
Energy Storage Mater. ,2018, 10:114-121.联系地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号先进制造大楼西翼B区3楼 邮政编码:430074 联系电话:027-87558241

动力与储能电池实验室 @版权所有 2008--2014       


Powered by PageAdmin CMS V3.0