305)  Chao Wang, Tanyuan Wang, Jiajie Liu, Yue Zhou, Daiwei Yu, Jeng-cheng Kuei, Fei Han, Qing Li, Jitao Chen*, Yunhui Huang*"Facile synthesis of silk-cocoon S-rich cobalt polysulfide an efficient catalyst for hydrogen evolution reaction".
Energy Environ. Sci., 2018, accepted

304)  Ze Yang, Jingying Sun, Yunlong Xie, Pawanjit Kaur, Joseph Hernandez, Yizhou Ni, Ying Yu, Oomman K.Varghese, Yunhui Huang, Shuo Chen*"Hydrogen plasma reduced potassium titanate as a high power and ultralong lifespan anode material for sodium-ion batteries".
J. Mater. Chem. A, 2018, accepted

303)  Yuyu Li, Zhi Deng, Jian Peng, Jintao Gu, Enyi Chen, Yao Yu, Jianfang Wu, Xiang Li, Jiahuan Luo, Yangyang Huang, Yue Xu, Zhonghui Gao, Chun Fang, Jinlong Zhu, Qing Li, Jiantao Han*, and Yunhui Huang"New P2-Type Honeycomb-Layered Sodium-Ion Conductor: Na2Mg2TeO6".
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10(18): 15760–15766

302)  Tanyuan Wang, Gyutae Nam, Yue Jin, Xingyu Wang, Pengju Ren, Min Gyu Kim, Jiashun Liang, Xiaodong Wen, Haeseong Jang, Jiantao Han, Yunhui Huang, Qing Li,* and Jaephil Cho*"NiFe (Oxy) Hydroxides Derived from NiFe Disulfides as an Efficient Oxygen Evolution Catalyst for Rechargeable Zn–Air Batteries: The Effect of Surface S Residues".
Adv. Mater. 2018, 30: 1800757

301)  Razaq, Rameez; Sun, Dan; Xin, Ying; Qian, Li; Huang, Taizhong; Zheng, Lei; Zhang, Zhaoliang*; Huang, Yunhui"Enhanced kinetics of polysulfide redox reactions on Mo2C/CNT in lithium–sulfur batteries".
Nanotechnology 2018, 29

300)  Xin Chen, Lixia Yuan*, Zhangxiang Hao, Xiaoxiao Liu, Jingwei Xiang, Zhuoran Zhang, Yunhui Huang and Jia Xie*"Free-Standing Mn3O4@CNF/S Paper Cathodes with High Sulfur Loading for Lithium–Sulfur Batteries".
ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10(16): 13406–13412

299)  Fushao Li,* Shubiao Xia, Yingxian Xu, Yuxing Yan, Chengke Sun, Long Jiang, Yunhui Huang* "Ca3Co2O6-Ce0.8Sm0.2O1.9 composite cathode material for solid oxide fuel cells solid-oxide fuel cells".
J. Alloy Compd.2018, 753: 292–299

298)  Pei Hu; Chaoji Chen; *Rui Zeng; Jingwei Xiang; Ying Huang; Dongfang Hou; Qing Li; *Yunhui Huang* "Facile Synthesis of Bimodal Porous Graphitic Carbon Nitride Nanosheets as Efficient Photocatalysts for Hydrogen Evolution".
Nano Energy 2018,50:376-382

297)  Junfang Gu, Lixia Yuan*, Jing Liu, Jingwei Xiang, Zhangxiang Hao, Yaqi Liao, Yunhui Huang* "The Use of Spray Drying in Large Batch Synthesis of KB-S@rGO Composite for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries".
ChemistrySelect 2018,3(16):4271-4276

296)  Yangyang Huanga, Xiang Lia, Jinsong Wangb, Lin Miaob, Chang Lia, Jiantao Hana* and Yunhui Huanga* "Superior Na-Ion Storage Achieved by Ti Substitution in Na3V2(PO4)3".
Energy Storage Materials 2018, 15, 108–115

295)  Wanqi Chen,‡ Wei Yin,‡ Yue Shen*, Zhaoming Huang, Xianglin Li, Fangzhou Wang, Wang Zhang, Deng Zhe, Zhuoran Zhang and Yunhui Huang* "High Areal Capacity, Long Cycle Life Li-O2 Cathode Based on Highly Elastic Gel Particles".
Nano Energy 2018, 47:353-360

294)  Ming Li, Chao Wang*, Lixiao Miao, Jingwei Xiang, Tanyuan Wang, Kai Yuan, Jitao Chen*, Yunhui Huang* "A separator-based lithium polysulfides recirculator for high-loading and high-performance Li-S batteries".
J. Mater. Chem. A 2018, 6, 5862 - 5869

293)  Yao, Xuhui; Zhu, Zixuan; Li, Qi; Wang, Xuanpeng; Xu, Xiaoming; Meng, Jiashen; Ren, Wenhao; Zhang, Xinhe; Huang, Yunhui; Mai, Liqiang* "A 3.0 V High Energy Density Symmetric Sodium-Ion Battery: Na4V2(PO4)3||Na3V2(PO4)3s".
ACS Appl. Mater. Interfaces 2018,10 (12), pp 10022–10028

292)  Chao Hang, Jian Zhang*, Jiawei Zhu, Wenqiang Li, Zongkui Kou, Yunhui Huang* "In Situ Exfoliating and Generating Active Sites on Graphene nanosheets Strongly Coupled with Carbon Fiber toward Self-Standing Bifunctional Cathode for Rechargeable Zn-air Batteries".
Adv. Energy Mater. 2018, accepted

291)  Zahid Ali Zafar, Sumair Imtiaz, Ruirui Li, Jinghao Zhang, Rameez Razaq, Ying Xin, Qian Li, Zhaoliang Zhang*, Yunhui Huang "A super-long life rechargeable aluminum battery".
Solid State Ionics, 2018, 320:70-75

290)  Jiangfeng Qian, Chen Wu, Yuliang Cao, Zifeng Ma, Yunhui Huang, Xinping Ai, Hanxi Yang "Prussian Blue Cathode Materials for Sodium-Ion Batteries and Other Ion Batteries".
Adv. Energy Mater., 2018, 8:1702619

289)  Li, YuYu; Deng, Zhi; Peng, Jian; Chen, Enyi; Yu, Yao; Li, Xiang; Luo, Jiahuan; Huang, Yangyang; Zhu, Jinlong; Fang, Chun; Li, Qing; Han, Jiantao*; Huang, Yunhui "A P2-type Layered Superionic Conductor Ga-doped Na2Zn2TeO6 for Advanced All-solid-state Sodium-ion Batteries;".
Eur. Chem. J, 2018, 24(5):1057-1061.

288)   Jian Peng, Jinsong Wang, Haocong Yi, Wenjin Hu, Yonghui Yu, Jinwen Yin, Yi Shen, Yi Liu, Jiahuan Luo, Yue Xu, Peng Wei, Yuyu Li, Yu Jin, Yu Ding, Ling Miao, Jianjun Jiang, Jiantao Han* and Yunhui Huang* "A dual-insertion sodium-ion full cell based on high-quality ternary-metal Prussian blue analogues.;".
Adv. Energy Mater. ,2018, 8(11)

287)  Zhonghui Gao, Huabin Sun, Lin Fu, Fangliang Ye, Yi Zhang, Wei Luo*, Yunhui Huang* "Promise, Challenge and Recent Progress of Inorganic Solid-State Electrolytes for All-Solid-State Lithium Batteries.;".
Adv. Mater. ,2018, 30(17)

286)   Xiang Li, Yangyang Huang, Jingsong Wang, Lin Miao, Yuyu Lia, Yi Liua, Yuegang Qiu, Chun Fang*, Jiantao Hana*, Yunhui Huang "High valence Mo-doped Na3V2(PO4)3/C as a high rate and long-life cathode for sodium battery;".
J. Mater. Chem. A ,2018, 6(4):1390-1396

285)   Min Wan, Rui Zeng , Kongyao Chen , Ganxiong Liu , Weilun Chen , Lili Wang , Nan Zhang , Lihong Xue , Wuxing Zhang*, and Yunhui Huang* "Fe7Se8 Nanoparticles Encapsulated by Nitrogen-Doped Carbon with High Sodium Storage Performance and Evolving Redox Reactions".
Energy Storage Mater. ,2018, 10:114-121.联系地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号先进制造大楼西翼B区3楼 邮政编码:430074 联系电话:027-87558241

动力与储能电池实验室 @版权所有 2008--2014       


Powered by PageAdmin CMS V3.0