290)  Jiangfeng Qian, Chen Wu, Yuliang Cao, Zifeng Ma, Yunhui Huang, Xinping Ai, Hanxi Yang "Prussian Blue Cathode Materials for Sodium-Ion Batteries and Other Ion Batteries".
Adv. Energy Mater., 2018, accepted

289)  Li, YuYu; Deng, Zhi; Peng, Jian; Chen, Enyi; Yu, Yao; Li, Xiang; Luo, Jiahuan; Huang, Yangyang; Zhu, Jinlong; Fang, Chun; Li, Qing; Han, Jiantao*; Huang, Yunhui "A P2-type Layered Superionic Conductor Ga-doped Na2Zn2TeO6 for Advanced All-solid-state Sodium-ion Batteries;".
Eur. Chem. J, 2018, accepted

288)   Jian Peng, Jinsong Wang, Haocong Yi, Wenjin Hu, Yonghui Yu, Jinwen Yin, Yi Shen, Yi Liu, Jiahuan Luo, Yue Xu, Peng Wei, Yuyu Li, Yu Jin, Yu Ding, Ling Miao, Jianjun Jiang, Jiantao Han* and Yunhui Huang* "A dual-insertion sodium-ion full cell based on high-quality ternary-metal Prussian blue analogues.;".
Adv. Energy Mater. ,2018, accepted

287)  Zhonghui Gao, Huabin Sun, Lin Fu, Fangliang Ye, Yi Zhang, Wei Luo*, Yunhui Huang* "Promise, Challenge and Recent Progress of Inorganic Solid-State Electrolytes for All-Solid-State Lithium Batteries.;".
Adv. Mater. ,2018, accepted

286)   Xiang Li, Yangyang Huang, Jingsong Wang, Lin Miao, Yuyu Lia, Yi Liua, Yuegang Qiu, Chun Fang*, Jiantao Hana*, Yunhui Huang "High valence Mo-doped Na3V2(PO4)3/C as a high rate and long-life cathode for sodium battery;".
J. Mater. Chem. A ,2018, 6(4):1390-1396

285)   Min Wan, Rui Zeng , Kongyao Chen , Ganxiong Liu , Weilun Chen , Lili Wang , Nan Zhang , Lihong Xue , Wuxing Zhang*, and Yunhui Huang* "Fe7Se8 Nanoparticles Encapsulated by Nitrogen-Doped Carbon with High Sodium Storage Performance and Evolving Redox Reactions".
Energy Storage Mater. ,2018, 10:114-121.联系地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号先进制造大楼西翼B区3楼 邮政编码:430074 联系电话:027-87558241

动力与储能电池实验室 @版权所有 2008--2014       


Powered by PageAdmin CMS V3.0